کتاب Quantum Computing:An Environment for Intelligent Large Scale Real Application :

[ad_1]

این کتاب سیستم های توزیع عملی سوئیچ های کوانتومی و تحقیقات در مورد کاربردهای ارتباطات کوانتومی نسل بعدی و همچنین تکنیک های دستگاه های کوانتومی نوری را روشن می کند. در این مقاله بحث می شود که چگونه پیشرفت در محاسبات کوانتوم و فیزیک کوانتوم به ساخت ، راه اندازی و استقرار سیستم های اکتشافات فضایی اجازه داده است که با کوچکتر شدن و سبک شدن ، توانایی بیشتر و بیشتر را دارند. همچنین تحقیقات نظری و تجربی در مورد توانایی ها و محدودیت های ارتباطات ایمن و محاسباتی با دستگاه های کوانتومی ، نحوه حفظ امنیت در حضور رایانه کوانتومی و چگونگی دستیابی به ارتباطات کوانتومی با برد طولانی را بررسی می کند. توسعه یک کامپیوتر کوانتومی واقعی هنوز در مراحل ابتدایی است ، اما تعدادی از گروه های تحقیقاتی امکانات نظری این رایانه ها را بررسی کرده اند.

[ad_2]

source