کتاب Recycling of Industrial Effluents

[ad_1]

افزایش جمعیت منجر به صنعتی شدن سریع شد که منجر به آلودگی در تمام سطوح شد. از آنجا که صنایع مختلف انواع زباله های مایع را در منابع مختلف آب تخلیه می کنند ، دائماً نیاز به بازیافت این پسماندهای مایع وجود دارد ، قبل از اینکه در این منابع تخلیه شود. در این کتاب سعی شده تا هر جنبه ای از بازیافت پساب صنعتی در اختیار خوانندگان قرار گیرد. کل کتاب از اصول اولیه تا انواع مختلف فن آوری های بازیافت اطلاعات کافی را ارائه می دهد.

[ad_2]

source