کتاب Red Stilts

[ad_1]

وی برنده جایزه پنتیزر سرخ و شاعر سابق آمریکایی تد کوزر را در اوج توانایی های تخیل و داستان پردازی خود می یابد. در زیر شعرهای استعاری غنی ، تخیلی ، شفاف و قابل دسترسی است که وی برای آنها به طور گسترده ای شناخته شده است. کوثر برای مخاطبان خوانندگان عادی می نویسد و معتقد است که شاعران “باید شعرهایی بنویسند که باعث احمق شدن مردم نشود”. هر شعر در Red Stilts تلاش می کند تا زیبایی پیچیده جهان معمولی را برای جهانی که دقیقاً زیر بینی ما قرار دارد ، نشان دهد. زیر نظر کوزر آمریکای روستایی و به طور خاص دشت بزرگ ، با دهکده های جدا شده ، اقتصادی متزلزل ، مردمی سخت کوش و زیبایی های فراوان است که از همه چیزهای خرد شده ، غلط یا اشتباه عبور می کنند.

[ad_2]

source