کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این مقالات کنفرانس طراحی مداخله آموزشی و فرهنگهای یادگیری را مورد بررسی قرار می دهد ، پشتیبانی اجتماعی و عاطفی را در آموزش و سیاست گنجانده ، فناوری را برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسات ما متحول می کند و باورهای عمیق در مورد یادگیری را به چالش می کشد. این مقاله چالشهای پیچیده ای را که در استفاده از یادگیری اجتماعی در م institutionsسسات آموزشی و آموزش عالی برای ارتقا understanding درک و بینش بیشتر وجود دارد ، نشان می دهد ، در حالی که از خطرات ناشی از معرفی مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” جلوگیری می کند. کنفرانس تدریس و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

source