کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie

[ad_1]

ترکیبی از ماشین انسان ، اختلالات هویتی در ارتباط با همزیستی احتمالی اشخاص طبیعی و مردان تقویت شده ، ایده یک مرگ قابل برگشت توسط فرآیند انجماد و هشدارهای زیست محیطی ایجاد شده توسط اشتیاق مصرف گرایانه از یک موضوع پست مدرن ، همه س questionsالات اجتناب ناپذیر تأمل در این مورد است. قرن بیست و یکم این افراد با القای رابطه جدید با خرد ، ارزیابی مجدد اخلاق ، متافیزیک و دانش را به طور کلی تحمیل می کنند ، در حالی که نیاز به دیدگاه جدیدی از مفهوم هویت دارند.

[ad_2]

source