کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با اصلاح وثیقه ، حداکثر حسن نیت و منافع قابل بیمه ، اصلاح قانون بیمه تجارت دریایی و تجزیه و تحلیل اساسی و به موقع از این زمینه در حال تغییر قانون بیمه دریایی ارائه می دهد. کل بخش بیمه روند اصلاحات را رصد و مشارکت می کند و این علاقه گسترده در انواع کمک های با کیفیت بالا به این کتاب منعکس می شود. این کتاب پیامدهای حقوقی و عملی پیشنهادها در قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان ، از طریق وکالت ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاه ، در مورد پیشنهادها انتقاد می کنند و درباره امکان سنجی و آینده روند اصلاحات بحث می کنند.

[ad_2]

source