کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises

[ad_1]

بنگاه های اقتصادی دولتی (SOE) نقش مهمی در توسعه اقتصادهای آسیا دارند و عملکرد SOE ها همچنان برای تولید و رشد در سطح اقتصاد مهم است. این کتاب نگاهی گذرا به شرکتهای دولتی در آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام دارد که در مجموع نمای کلی از شرکتهای دولتی در منطقه را ارائه می دهند. همچنین بینشی از جمهوری کره در مورد نقش متحول بخش عمومی در مراحل مختلف توسعه ارائه می دهد. این مقاله چالشهای حاکمیت شرکتی و اینکه چگونه دولتها می توانند SOE ها را اصلاح کنند تا آنها را به موتورهای موثری برای رشد بلندمدت ناشی از بهره وری لازم برای انتقال آسیا به وضعیت پردرآمد تبدیل کند ، بررسی می کند.

[ad_2]

source