کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI 1996 ، مقالاتی که در کارگاه تجارت جهانی و سیاست تجارت ارائه شد ، به بررسی روندهای جدید منطقه گرایی از دیدگاه های مختلف نهادهای مختلف پرداختند. آنها اثرات مناطق و پیامدهای آنها را در سیاست و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی بررسی کردند و سعی کردند آنها را از منظر نظریه اقتصادی و سیاسی توضیح دهند.

[ad_2]

source