کتاب Reinsurance : London Market Practice

[ad_1]

این یک بروشور مفید برای همه کسانی است که در بازار فعلی لندن شرکت دارند. متخصص بیمه از طریق توسعه بیمه های اتکایی تا تکنیک های به کار گرفته شده از جمله: تنظیم ریسک ، قراردادهای حقوقی ، تنظیم اسناد ، حسابداری ، مطالبات و رواناب ، کلیه جنبه های عمل بیمه بیمه را هدایت می کند. از نمودارها ، مدل ها و نمودارها برای نشان دادن جنبه های مختلف عمل بیمه اتکایی استفاده می کند. ضمائم کامل همراه با مثالهای کوپن ، فرمولهای جلدی و کلمات کلیدی آورده شده است.

[ad_2]

source