کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری اساسی برای بازآفرینی مقاصد به منظور جذب مشتری جدید است؟ امروزه استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری امکان ایجاد پویایی اقتصادی در مناطق را فراهم می آورد. هوش اقتصادی همچنین یکی از ابزارهایی است که پروژه مورد سال و بسیج قرار می گیرد تا با تحولات گوناگون سازگار شود (مشتری ، روشهای آنها ، اقتصاد – به ویژه دیجیتال سازی – رقابت از جای دیگر ، حتی از شرایط آب و هوایی و غیره). باید دائماً خود را از نو اختراع کنند و تجربیات جدیدی را به گردشگران ارائه دهند. اختراع مجدد مقصد نوآوری برای نوآوری است!

[ad_2]

source