کتاب Reisetagebuch 1940/41 – Die Grand Tour des Jurastudenten Heinrich Schuett : In 80 Tagen von Berlin via Rom zum Bosporus und zurueck

[ad_1]

تاریخ از پایین در آلمان محبوب شد. سفرنامه ها به طور سنتی با تاریخ جنوب شرقی اروپا در ارتباط هستند. دفتر خاطرات سفرهای دانشجویی حقوق ، هاینریش شاتت ، بینشی از زندگی مردم محلی و آلمان در ایتالیا و شش کشور جنوب شرقی اروپا قبل از ورود آنها به جنگ جهانی دوم را ارائه می دهد. سوابق برخوردها ، مشاهدات و ایده ها منعکس کننده طبیعت ، فرهنگ ، دین ، ​​سیاست و رشته ها است. مسافر با دیپلمات ها ، مقامات نظامی ، علما ، روحانیون ، ملوانان و سایر کشورها صحبت می کند. نظرات مربوط به متن ، اطلاعات مربوط به فرد و سوابق تحصیلی مسافر و همچنین طبقه بندی های تاریخی و سیاسی دوران نازی ، ارائه را کامل می کند. مقایسه با سایر گزارش ها و ارزیابی های مربوط به حجم مقاله.

[ad_2]

source