کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing

[ad_1]

آیا شما به طور غریزی بیش از آنکه در مرکز آن باشید ، به لبه دانش خود جلب کرده اید؟ آیا شما مجذوب پروژه ها و مشکلاتی با عنصر ناشناخته موجود در آنها شده اید؟ آیا با شرایط گرم مشکلی ندارید؟ آیا به طور کلی ریسک می کنید و تصمیم می گیرید؟ پاسخ های شما برخی از عناصر اساسی موفقیت شخصی و تجاری در اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد. آرام باشید ، تنها چیزی که نامشخص است به شما کمک می کند تا به صورت شهودی تصمیم بگیرید و قاطعانه رفتار کنید.

[ad_2]

source