کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher

[ad_1]

رابطه بین دین و فردگرایی شکل نظری ایده آل نوآوری فلسفی دینی از آغاز قرن هجدهم تا قرن نوزدهم است. شلایرماخر بدون شک یکی از پیشگامان این حوزه است. هدف از این مطالعه بررسی توسعه رابطه ارجاعی بین دین و فردگرایی در شلایرماخر است ، همانطور که در دو مرحله پیش نویس تاریخی کار مستند شده و به اولین شکل نظری تبدیل شده است. وی با اخلاق فلسفی خود ، كه امروزه به عنوان یك نظریه فرهنگی پذیرفته شده است ، اجازه نداد كه موضوع چند بعدی در پس زمینه عقب بماند ، بلكه آن را به سیستمی توسعه داد كه از نظر نظریه عمل و اخلاق توسعه یافته است. بنابراین ، بازسازی تداوم عمیق رابطه متقابل دین و فردگرایی در گذار از مرحله کار رمانتیک اولیه او به اخلاق فلسفی وی نیز سهم مهمی در درک رشد فکری اشلایرماخر از سخنرانی های دین (1799) به آموزه دارد ایمان (31/1830).

[ad_2]

source