کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

ویراستاران با انگیزه کنفرانس انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) ، رسانه ، مادی گرایی ، روش ها (2017) ، محققان جوان ماربورگ را در این جلد گرد هم آوردند. این عنوان موضوعات فعلی تحقیقات مطالعات دینی را نشان می دهد ، که در اینجا در چارچوب مطالعات فرهنگی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی توسط مشارکت کنندگان به عنوان بخشی از تمرکز تحقیقاتی آنها بیان شده است. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” ، با استراتژی هایی از آفریقای غربی تا ماربورگ و هند.

[ad_2]

source