کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II

[ad_1]

تأثیر به ظاهر حیاتی دینداری بر جامعه مدنی موضوع تحقیقاتی است که نه تنها در ایالات متحده ، بلکه به طور فزاینده ای در یک زمینه اروپایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آنچه فقدان است ارزیابی نقش گروه های مذهبی نهادینه شده و شرایطی است که وضعیت آنها را به عنوان سازمان های جامعه مدنی تسهیل یا مانع می کند. این گلچین دوجلدی با ارائه مطالعات موردی مربوط به جنبه های سیاسی ، حقوقی و تاریخی در کشورهای مختلف اروپایی قصد دارد این شکاف را برطرف کند. جلد 2 برخی از جنبه های نظری ، گزارشی از کنفرانس نهایی ، مطالعات موردی از آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین ، و همچنین یک فصل ویژه در مورد برزیل و یک یادداشت در مورد ایدئولوژی سیاسی مذهبی ارائه می دهد.

[ad_2]

source