کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories

[ad_1]

این جلد گروه میان رشته ای بحث علمی درباره ریشه های اسلام را ارائه می دهد. در همان زمان ، آن را در سه زمینه متمرکز می کند: متون ، زمینه های اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی مربوط به مطالعه آغاز اسلام – با توجه به بیان اخیر در مفهوم گسترده آن. تقاطع های این حوزه ها باید از نو مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تصویری روشن از پدیده های همزمان را که در مجموع ظهور تدریجی یک هویت جدید مذهبی و مرزبندی تدریجی مرزهای مبهم آن را امکان پذیر می کند ، بدست آورد.

[ad_2]

source