کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent

[ad_1]

اگر می خواهید به عیسی نزدیک باشید ، اگر حضور خدا را احساس می کنید ، اگر عمق عشق او را احساس کنید و نیکی ابدی او را تشخیص دهید … خواهید فهمید که چقدر در نظر خدا ارزشمند هستید. همیشه برای شما ، هر موقعیتی که باشید ، همیشه در کنار شما خواهد بود تا شما را با عشق ابدی دوست بدارد.

[ad_2]

source