کتاب Remue-méninges chez les Grasky

[ad_1]

یک خانواده پربار ، خانواده گراسکی: پدر نقاش ، مادر فیلسوف تحقیق ، پسری که خود را وقف آزمایش های بزرگ علمی می کند … دوست خانوادگی: ژول باداواری ، واسطه تجارت کوچک حیله گر ، باهوش ، دلسوز و البته آدرین زیبا کمی در همه چیز ماهر است ، همدست کمی ، نسبتاً خیلی خوب ژول پیر. چه طوفان فکری در این خانه دنج بورژوایی!

[ad_2]

source