کتاب Renaissance Thought and the Arts : Collected Essays

[ad_1]

این مقاله های کلاسیک توسط یک مرجع برجسته در مورد رنسانس نه تنها با تخصص ، اومانیسم و ​​فلسفه در دوره رنسانس پل کریستلر ، بلکه با تئوری های رنسانس در هنر نیز سروکار دارند. تمرکز این گروه روی موضوعاتی از قبیل یادگیری انسان گرایانه ، اندیشه اخلاقی انسان گرایانه ، اشاعه بشریت ، افلاطونیسم ، موسیقی و یادگیری در اوایل رنسانس و سیستم هنرهای مدرن در رابطه با رنسانس است. برای این جلد ، نویسنده مقدمه ای جدید ، مقاله ای جدید و نتیجه گیری نوشته است.

[ad_2]

source