کتاب Renault et Elf dans la course : Histoire d'une association pour le sport automobile – 1959-1982

[ad_1]

چندین سال است که ویژگی های موتورسواری با اتومبیل های پشت سرهم رنو-الف مشخص می شود. در تقاطع تاریخ ، اقتصاد و ورزش ، این کتاب تاریخ خارق العاده این اتحاد را ترسیم می کند. به نظر می رسد که شرکت های نفتی نقشی محوری در حمایت از تولیدکنندگان در مسابقات مختلف اتومبیل بازی کرده اند. پس از شل ، شرکت دولتی نفت الف ، تحت فرماندهی ژنرال دوگل ، این مسئولیت را به عهده گرفت. دو شرکت تولیدکننده عمومی ، Elf و Renault که در ابتدا قصد پیوستن به نیروها را نداشتند ، در نهایت از سال 1968 یک رابطه بسیار قوی ایجاد کردند که تا اوایل دهه 1980 ادامه داشت. شرکت نفت Elf در نهایت از مسابقه موتور به نفع قایقرانی دور شد.

[ad_2]

source