کتاب Rendezvous mit meinem Engel : Eine Frau findet auf dem Weg zu sich selbst ihre wahren Schätze

[ad_1]

این داستان واقعی زنی است که با وجود چالش های فراوان ، تماس درونی او را دنبال کرده و زمینه جدیدی را گشود. او جرات می کند از الگوهای سنتی بیرون بیاید و خودش را پیدا کند. اشتیاق او را به سمت واسطه هایی سوق داد که از طریق آنها پیام هایی از صاحبانش دریافت می کرد. این او را تشویق کرد که تنها بماند ، عقاید مسدود شده را کنار بگذارد و توانایی های خود را به عنوان یک درمانگر و واسطه پیاده کند. چندین سال فرشته اش به او آموخت تا بتواند سخنان راهنمای آسمانی خود را برای خودش بشنود. بنابراین او تعداد زیادی پیام نوشت که به او کمک می کند خودش باشد ، از خودش به عنوان یک زن قدردانی می کند و قلبش را رها می کند. در زمان تغییر جهانی ، این کتاب پیشگام بسیاری از افراد است که از خواب بیدار می شوند ، می خواهند از چرخ همستر پیاده شوند و به دنبال زندگی معنادار و هدفمند هستند.

[ad_2]

source