کتاب René Guénon et le guénonisme : Enjeux et questionnements

[ad_1]

“رنه گویونون” در زمینه متافیزیک ، نمادگرایی ، باطنی گرایی و دنیای مدرن به طور گسترده ای نوشت: “یک شخصیت طبقه بندی نشده در تاریخ فکری قرن بیستم”. او بر بسیاری از نویسندگان مانند آرتو ، برتون و کوئنو یا حتی میرچا الیاد و سیمون ویل تأثیر گذاشت. متونی که ژان بورلا به جنون اختصاص داده است ، به استثنای آنچه قبلاً منتشر شده است ، در اینجا جمع آوری شده است. نوشته های آنها بیش از نیم قرن طول کشید و نشان دهنده توسعه اندیشه ای بود که از برخی جهات از اندیشه استاد دور بود. این فاصله نه شامل تمام آموزه های متافیزیکی جنون ، و نه سهم عمده وی در درک نمادگرایی جهانی و انتقاد از دنیای مدرن است. از سوی دیگر ، به نظر می رسد امروزه مفهوم آغاز و باطنی گرایی وی با حقیقت و ویژگی مسیحیت ناسازگار است.

[ad_2]

source