کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap

[ad_1]

رنی استون ، داستان نویس و جان مالوان ، باستان شناس نقشه ای در دست دارند که به گنجینه باورنکردنی آسوربانیپال منتهی می شود – اما آنها تنها کسانی نیستند که به دنبال آن هستند. آیا آنها از اتیوپی تا جیبوتی و آذربایجان دور می توانند یک قدم جلوتر از مهاجمان خود بمانند … و دست خود را بر ثروت ناگفته پادشاه آشور بگذارند؟

[ad_2]

source