کتاب Renewable Energy and the Environment :

[ad_1]

این کتاب تعدادی از موضوعات مهم فنی و غیرفنی را در رابطه با انرژی جهانی ، محیط زیست و تحولات اقتصادی اجتماعی متخصصان و دانشجویان درگیر مستقیم و غیرمستقیم در زمینه های مرتبط مورد بحث قرار می دهد. این نشان می دهد که چگونه انرژی های تجدیدپذیر راه حل هایی برای کاهش تقاضای انرژی و کمک به دستیابی به یک محیط پاک ارائه می دهد ، و همچنین به فقدان چشم انداز روشنی در توسعه فناوری و سیاست دستیابی به اهداف جهانی انرژی تجدید پذیر برای کاهش و تحریک انتشار گازهای گلخانه ای می پردازد. توسعه اجتماعی و اقتصادی. این کتاب به روشی تنظیم شده است که ترکیبی سازگار از نظریه های اساسی و مجموعه ای از فعالیت های تحقیق و توسعه فعلی و همچنین جهت های جدید برای غلبه بر محدودیت های مهم را فراهم می کند. فن آوری های آینده برای شبکه های برق ، کنترل ، پایداری و قابلیت اطمینان نیز ارائه شده است.

[ad_2]

source