کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives

[ad_1]

این کار بر روی مسئله میان رشته ای همگرایی حیوانات انسانی و غیر انسانی متمرکز است و به دنبال ایجاد پل هایی بین جریان های مختلف مطالعات حیوانی است. محققان علوم انسانی و طبیعی مهمترین مراحل تاریخی ، سیاسی و فلسفی را که ویژگی روابط ما با حیوانات غیر انسان از قرون وسطی را مشخص کرده اند ، زیر سال می برند. این جلد به دنبال روشن کردن لحظات پاره شدن و همچنین نقش برخی از پیش ماده های شورش حیوانات است. همچنین مفهوم انسان شناسی را زیر سال می برد و با گشودگی در حوزه هنری خاتمه می یابد.

[ad_2]

source