کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice

[ad_1]

هم وعده ها و هم مشکلات مربوط به رویکرد حقوق بشر زنان از سوی فعالیت های حقوق تولید مثل متمرکز بر رنگ SisterSong ، مسئله حقوق بشر را آشکار می کند؟ زاکیا لونا در کتاب خود ، حقوق تولید مثل به عنوان حقوق بشر ، فعالیت های زنان فرامرزی را که اغلب فراموش شده اند ، برجسته می کند که مسئولیت اصلی ایجاد چیزی را دارند که اکنون به عنوان جنبش مدرن عدالت باروری می شناسیم. چگونه و چرا زنان رنگین پوست حول حقوق تولید مثل در صحنه خانه بسیج شدند. این مقاله نقش اصلی آنها را در اصلاح حقوق تولید مثل به عنوان حقوق بشر مورد مطالعه قرار می دهد و این گروه از موضوعات به عنوان اولویت در ایالات متحده مطرح می شود كه كشوری خصمانه با مفهوم حقوق بشر در داخل است. دیدگاه مقطعی مورد نیاز جنبش عدالت باروری مدرن.

[ad_2]

source