کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این افزودنی مهم در مطالعات جدید آلمان با جمهوری ویمار و رایش سوم به عنوان یک پیوستار سروکار دارد و مضامین آنها را در طول دهه های 1920 و 1930 بدون وقفه های مصنوعی بررسی می کند. جان هیدن به موضوعات اصلی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل نگاه می کند. نقش سازنده بالقوه آلمان در اروپا قبل از هیتلر را برجسته می کند. این مشکلات ساختاری کشور را تجزیه و تحلیل می کند. اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی آن دوره را در نظر می گیرد. این میراث پس از جنگ رایش سوم آلمان را بررسی می کند. پر از انرژی و ایده ها ، این کتاب حاوی مطالب فکری بیش از طول نسبتاً متوسط ​​آن است.

[ad_2]

source