کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003

[ad_1]

این متن مروری است بر تحقیق انجام شده در فیزیک ساختمان در آغاز قرن بیست و یکم. تمرکز این کنفرانس بر روی ترکیب گرما و جریان جرم در اجزای ساختمان ، طراحی محوطه ساختمان بر اساس عملکرد ، استفاده از انرژی در ساختمان ها ، ساخت و ساز پایدار ، راحتی و سلامتی کاربر و آب و هوای خرد شهری بود.

[ad_2]

source