کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات آموزش عالی به عنوان یک رشته تحصیلی در آسیا بحث می کند. این تحقیق توسعه تحقیقات آموزش عالی در چندین کشور آسیایی را ردیابی می کند ، و بینش هایی را در مورد جوامع تحقیقاتی آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های مشترک و غیر متفاوتی را در جوامع ملی شناسایی می کند ، بینش اساسی جدیدی را در مورد اهمیت بیان بیشتر منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی و افزایش ادغام و سهم آنها در جامعه تحقیقاتی آموزش عالی بین المللی به طور کلی به محققان و سیاست گذاران ارائه می دهد. .

[ad_2]

source