کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

تنش پسماند ، ترمومکانیک و تصویربرداری مادون قرمز ، تکنیک های ترکیبی و مشکلات معکوس ، جلد 8 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد هشت از نه کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این گروه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در زمینه های مختلفی از جمله: اندازه گیری تنش پسماند ، تحلیل تنش از اندازه گیری های حرارتی ، آسیب و تجزیه و تحلیل نقص با استفاده از تکنیک های مادون قرمز ، روش های معکوس در روش های معکوس پلاستیک بودن در مکانیک تجربی

[ad_2]

source