کتاب Résister à la conquête française : Pays du golfe de Guinée et océan Indien, XIXe siècle : Les résistances africaines des pays du golfe de Guinée et des territoires de l'océan Indien à la conquête française du XIXe siècle

[ad_1]

از دهه 1840 ، فرانسوی ها واقعاً علاقه مند به کشف سواحل آفریقا و جزایر اقیانوس هند بودند. دستیابی به موفقیت در اوایل دهه 1880 در داخل کشور سرعت گرفت و با مقاومت شدیدی روبرو شد. پس از برشمردن مبارزات آفریقایی ها در کشورهای ساحل علیه مهاجمان جهادی و اشغال فرانسه در قرن نوزدهم (L’Harmattan) ، در اینجا ساکنان کشورهای خلیج گینه و سرزمین های اقیانوس هند آورده شده است.

[ad_2]

source