کتاب Resonanztheologie

[ad_1]

مقالات ایمان “خدا – مسیح – روح” از دیدگاه نظریه دین تفسیر می شوند. دین به عنوان پژواکی از یک واقعیت کلی در انسان تلقی می شود ، که عمداً با منشأ آن ارتباط دارد. استعاره های “طنین” ، “شفافیت” و “تحول از طریق کلمه” بیانگر رابطه آنها با تعالی است. اعتقاد به خدا یک اعتماد بی قید و شرط است ، ایمان به عید پاک به عرفان عید پاک است ، روح یک نیروی تحول آفرین است و اعتقاد نوعی تجربه دینی است. تلاش در تفسیر یک مفهوم گسترده و بازتاب نظری از جزم کتاب مقدس این خلاصه پیش نویس ها است.

[ad_2]

source