کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu

[ad_1]

پدرم مرا مورد تجاوز قرار داد و مادرم او را رها کرد. مدتهاست که پیگیری برای بخشش ، لیالی را آزار می دهد. “ما را به خاطر تقصیرهای ما ببخش ، و همچنین کسانی را که ما را آزرده اند می بخشیم.” چگونه می توانم کسانی را که مرا آزرده اند ببخشم؟ به پدرم؟ به مادرم؟ آنها همه چیز را از من گرفتند: کودکی ، معصومیت ، عزت من. برای هرکسی که چیزی می دانست و نمی گفت؟ غم و عصبانیت به من ظلم کرد. من مثل زندانی بودم ، محکوم به گشت و گذار در آبهای تار و شنا کردن.

[ad_2]

source