کتاب Revealing, Transforming, and Display in Egyptian Hieroglyphs

[ad_1]

این اولین سنت تلفیقی از نوشته های مرموز مصری (که به آن “رمز” نیز گفته می شود) در پادشاهی جدید (حدود 1550 تا 1070 قبل از میلاد) است. نوشتن مبهم عملی گسترده از هیروگلیف مصری ، در برابر رمزگشایی فوری و در جهت آشکار کردن سطوح معنایی اضافی است. این جلد اول شامل مطالعات متخصصان برجسته در این زمینه است. جلد دوم واژه نامه تمام علائم و ابهامات مستند است.

[ad_2]

source