کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب به تشبیه جهانی سازی معاصر با وابستگی متقابل در قرن نوزدهم می پردازد.مشخصه تعیین کننده جهانی سازی معاصر گسترش شبکه های تولید جهانی است که در گذشته به طور محسوسی وجود نداشت. مسوود توضیح می دهد که ظهور شبکه های جهانی تولید (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجارت نبوده ، بلکه بیشتر تحولات حمایتی جدید در دهه 1980 بوده است که به عنوان یک کاتالیزور برای تبدیل شبکه های تولید ژاپن به GPN های گسترده در حال حاضر عمل می کند. . از طریق این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده موردی را برای بررسی مجدد ریشه های جهانی شدن ارائه می دهد ، و برخی از عواقبی را که احتمالاً از انتقال تکاملی تدریجی به سمت اقتصاد جهانی سرچشمه می گیرد ، بررسی می کند.

[ad_2]

source