کتاب Revolutionärer Weg 21 – Strategie und Taktik im Klassenkampf II. Teil

[ad_1]

در حال تغییر سریع شرایط در جهان ، تشدید تناقضات و دخالت شدید احزاب توسط KABD (Kommunistische Arbeiter Bund Deutschlands – سلف MLPD) تقاضای فزاینده ای را برای تجزیه و تحلیل مشخص از وضعیت ملموس ، توسعه استراتژیک و تاکتیک ها ایجاد می کند. توانایی به کار بردن آگاهانه روش دیالکتیک در رهبری و توسعه مبارزه طبقاتی پرولتری باید توسعه یابد. این ماموریت انقلابی WEG 20/21 بود. استراتژی و تاکتیکهای بورژوازی نیز مورد بررسی قرار گرفت. پایه های استراتژی و تاکتیک های پرولتری را می گذارد و آنها را بطور مشخص اعمال می کند. از جمله چیزهای دیگر در مورد مراحل مبارزه طبقاتی پرولتری ، مبارزه جوانان طبقه کارگر و مبارزه با فاشیسم.

[ad_2]

source