کتاب Revolutions of 1848 : A Social History

[ad_1]

این تاریخ اجتماعی اروپا در طول سال 1848 مهمترین مراکز شورش را انتخاب می کند و از طریق بازسازی زنده ای از حوادث نشان می دهد که انقلاب برای شهروند عادی به چه معناست و نقش وی در آن بسیار مهم است. انبوهی از مطالب از منابع معاصر ، كه بیشتر آن به زبان انگلیسی در دسترس نیست ، در روایتی شگفت انگیز بافته شده است كه داستان چگونگی زندگی فرانسوی ها در طول اولین انقلاب واقعی طبقه كارگر ، نحوه دانش آموزان وینی را به عهده گرفت. دولت شهری ، چگونه کروات ها و اسلوونی ها در اولین مبارزه ملی خود را بیدار کردند ، و چگونه مازینی جمهوری ایده آل خود ، رم را تأسیس کرد.

[ad_2]

source