کتاب Rhetoric

[ad_1]

از این کتاب می توان فهمید که در آن زمان شعارها تا حد زیادی در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گرفت و ارسطو مطالب زیادی درباره سخنرانی های دادگاه ، نحوه اقناع قضات و هیئت منصفه و حتی گاهی قوانین را نیز در نظر می گرفت. همچنین ، سخنرانی ها در سخنرانی ها و ادای احترام مشورتی مورد استفاده قرار گرفته است و این دیگر در قرن جدید مطرح نیست. قسمت دوم کتاب احساسات انسانی را شرح می دهد. ارسطو ، مثل همیشه ، به سبک خود از هر طرف عصبانیت ، رحمت ، شرم ، ترس و دیگر احساسات انسانی را بررسی می کرد ، به طوری که مشخص بود که چگونه در گفتار خود احساس خاصی را در مردم ایجاد می کند.

[ad_2]

source