کتاب Rhythmische Illusionen. Wahrnehmung, Interpretation und Umsetzung mehrdeutiger Rhythmen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2019 در گروه موسیقی شناسی – موسیقی شناسی سیستماتیک ، درجه: 1.0 ، دانشگاه Osnabrück (موسسه موسیقی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به این سesال می پردازد که چگونه شنونده را با اندازه گیری “اشتباه” فریب دهید و چگونه اینها توهمات موزون را می توان اجرا کرد ادعا شده از نظر موسیقی. برای این منظور ، اصطلاحات نبض ، متر و ریتم تعریف شده و اصول روانشناختی مرتبط با آن شرح داده می شود. علاوه بر این ، اشکال اساسی پیچیدگی موزون و ابهام متریک ارائه شده است. بر اساس مثالهای مختلف موسیقی ، بررسی می شود که چگونه توهمات موزون به صورت ترکیبی اجرا می شوند و از کدام یک از اشکال پیچیدگی ریتمیک و ابهام متریک استفاده می شود.

[ad_2]

source