کتاب RIVER WILLOWS: SENRYŪ FROM LOCKDOWN

[ad_1]

این شعرها به عنوان یک پروژه ادبی که در حین قفل به دنبال همه گیری Covid-19 در سال 2020 اتخاذ شد ، آغاز شد: نوشتن روزانه سناری. پس از 83 روز تعطیلی ، 111 روز کامل شده است. این شعرها در اثر مرگ ناگهانی همسر شاعر در این مدت پر شورتر شده و از نظر اهمیت و بینش سوزناک هستند.

[ad_2]

source