کتاب Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذ پذیری پایه های سدها ، نحوه تعیین وضعیت آنها و نحوه سفت شدن سنگهای نفوذپذیری برای دستیابی به پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل اصول نظری و همچنین درسهایی است که در کاربرد آنها در کارهای ساختمانی عملی در پروژه های برجسته آموخته شده است. همچنین جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سایت سد ، از جمله خصوصیات هیدرولیکی دهانه های انتقال آب و تأثیر آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT) ، مورد بحث قرار می گیرد. تأثیر برخی از عوامل زمین شناسی بر روی سیستم هیدروژئولوژیکی سایت و همچنین رفتار هیدروکرکینگ و گچ های منفرد. و رابطه بین مقادیر گچ و میزان نفوذناپذیری.

[ad_2]

source