کتاب Rock Mechanics in Salt Mining

[ad_1]

مطالعه مکانیک سنگ در استخراج نمک ، این کار شامل پوشش اکتشاف و افتتاح معدن نمک ، تغییر شکل و خرابی نمک ، طبقه بندی و کنترل مکانیک سیستم های مختلف استخراج ، و تجزیه و تحلیل پایداری سازه های معدن است.

[ad_2]

source