کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!

[ad_1]

سنگ سنگ! کودک شما می تواند همه چیز را در مورد این سنگهای مختلف و مهم بودن آنها در این کتاب بیاموزد. در پایان این ، کودک شما همه چیز راجع به سنگ ها ، و برخی حقایق شگفت انگیز درباره این سنگ ها را می داند که به او کمک می کند تا در مورد آنها و اینکه چرا آنها بخشی از دنیای ما هستند ، اطلاعات بیشتری کسب کند.

[ad_2]

source