کتاب Roman Mythology

[ad_1]

اسطوره های رومیان باستان به عنوان یکی از عجیب ترین اسطوره های ملی در جهان برجسته می شود ، قسمت عمده ای از آن این است که قسمت اعظم آن را بازنویسی اغراق آمیز و بسیار چشمگیر از وقایع تاریخی اولیه روم تشکیل می دهد. رومی ها پس از وام گرفتن از خدایان اصلی یونان ، عزم خود را برای بزرگداشت جنگجویان گذشته به عنوان قهرمانان همه زمان ها آغاز کردند.

[ad_2]

source