کتاب Ronald Reagan

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را با رونالد ریگان از جمله فعالیت های سیاسی اولیه و وقایع مهم دولت ریگان از جمله انقلاب ریگان ، پایان جنگ سرد و ماجرای ایران و کنترا آشنا می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. آنها با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارند و با استانداردهای دولتی مرتبط هستند. Big Buddy Books اثری از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

source