کتاب Roots: Discover Pictures and Facts About Roots For Kids!

[ad_1]

ما هنگام حفر گیاهان ریشه ها را می دانیم ، اما آیا می دانید هدف آنها چیست و چرا برای ساختار گیاه مهم هستند؟ کودک شما می تواند در این کتاب مفید در مورد ریشه ها و اهمیت آنها در این موارد دلیل این قسمتهای گیاه را بسیار مهم بداند.

[ad_2]

source