کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشأ و اجرای فعالیتهای نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. با استفاده از یک دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که در چهار مطالعه موردی شباهت های قابل توجهی وجود دارد: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ها ، درگیری ها ، مداخله روسیه به عنوان حافظ صلح ، کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل اختلاف و ادامه حضور روسیه در منطقه نویسنده منازعات را در متن حقوق بین الملل و نظریه ملی گرایی قرار می دهد.

[ad_2]

source