کتاب Schlüsselwerke der Medienwissenschaft

[ad_1]

این جلد موقعیت های منتخب و ایده های اصلی را در چارچوب انضباطی مطالعات رسانه ای ارائه می دهد. تأکید بر رویکردهای فلسفی اطلاعاتی و دیدگاه فرهنگی نظری است که قطعاً در افق علوم انسانی قرار گرفته است. این جلد نه تنها خود را به عنوان یک کار دستی و مرجع برای دانشجویان و مربیان می داند ، بلکه هدف آن کمک به سهم خود در شکل گیری نظریه علوم رسانه است.

[ad_2]

source