کتاب Schreibbezogenes metakognitives Wissen von Schülerinnen und Schülern

[ad_1]

نوشتن موفق همچنین شامل دانش فرآیند و محصول است. نویسندگان باتجربه همچنین دانش فراشناختی گسترده ای دارند تا بتوانند روند نوشتن خود را مشاهده و کنترل کنند. میزان رشد این دانش در دانش آموزان دبستان تاکنون در کشورهای آلمانی زبان تحقیق نشده است. بنابراین ، این مطالعه آزمایشی می پرسد دانش آموزان در مورد نوشتن در پایان دوره ابتدایی چه می دانند ، آیا این دانش در ژانرها و هر پیوندی که با دستاوردهای نوشتن در سبک مربوطه وجود دارد ، متفاوت است.

[ad_2]

source