کتاب Schreiben im 'Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft': : Franz Kafkas 'Schloß' als 'Contact Zone'

[ad_1]

این مطالعه بر اساس مشاهده ای است كه فرانتس كافكا ، كه زندگینامه وی در خانه باقی مانده است ، در پایان زندگی فقط زادگاه خود پراگ را ترك كرده است ، اما متون وی همیشه مربوط به عزیمت ادبی به كشورهای خارجی بوده است. در این راستا ، او رمان “Schloss” را به عنوان “منطقه تماس” ، به عنوان فضایی از تقابل بین فرهنگی یا بین فرهنگی بررسی شده توسط روابط قدرت نابرابر شرکت کنندگان آن بررسی می کند.

[ad_2]

source